Saturday, May 19, 2018


मुदखेड, धर्माबाद कृषि उत्पन्न बाजार
समितीच्या निवडणूक गणाचे आरक्षण जाहिर  
नांदेड, दि. 19 :- राज्‍य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण पुणे यांचे आदेशान्वये मुदखेड व धर्माबाद कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूक गणाची आरक्षण सोडत लॉटरी पद्धतीने जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी (कृ.उ.बा.स) अरुण डोंगरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बचत भवन येथे काढण्यात आली.  
कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या 15 गणापैकी 5 गणाचे आरक्षण लॉटरी पद्धतीने निश्चित करण्यात आले. महिलांसाठी- 2 गण, इतर मागासवर्गीय- 1, विमुक्त जाती / भटक्या जमाती- 1 , अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती- 1 गण. यानुसार पंधरा गणाचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले. त्याचा गणनिहाय तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.
धर्माबाद कृषि उत्पन्न बाजार समिती : गणाचे नाव- ( कंसात आरक्षण ) पुढील प्रमाणे आहे. राजापूर (इतर मागासवर्गीय), धानोरा बु (सर्वसाधारण), सालेगाव (महिला), आटाळा (महिलांसाठी), जारीकोट (विमुक्त जाती / भटक्या जमाती), चिकना (सर्वसाधारण), कारखेली (सर्वसाधारण), येवती (सर्वसाधारण), येताळा (सर्वसाधारण), पाटोदा बु (सर्वसाधारण), अतकुर (सर्वसाधारण), रत्नाळी (सर्वसाधारण), बाळापूर (अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती), नायगाव ध. (सर्वसाधारण), आलूर (सर्वसाधारण).
मुदखेड कृषि उत्पन्न बाजार समिती : गणाचे नाव- ( कंसात आरक्षण ) पुढील प्रमाणे आहे. पांढरवाडी  (सर्वसाधारण), शेंबोली (सर्वसाधारण), पार्डी वैजापूर (अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती), निवघा (सर्वसाधारण), निवघा (विमुक्त जाती / भटक्या जमाती), खांबाळा (सर्वसाधारण), मुदखेड, (सर्वसाधारण), मुदखेड (सर्वसाधारण), मुदखेड (महिला), इजळी (सर्वसाधारण), चिकाळा (सर्वसाधारण), डोणगाव (इतर मागासवर्गीय), डोणगाव (सर्वसाधारण), पांगरगाव (महिला), पिंपळकौठा चोर (सर्वसाधारण). याप्रमाणे धर्माबाद व मुदखेड कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या गणाचे आरक्षण करण्यात आले.
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 चे (सुधारणा) नियम 2017 मधील तरतुदी तसेच अधिनियम, 1963 चे कलम 13, 14 व 14-अ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार या आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली आहे. बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्राचे गणांमध्ये विभाजन करुन प्रत्येक गणात साधारणत: समान खातेदार संख्या विभागण्यात येणार असल्याने गणामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांची माहिती यावेळी देण्यात आली.   
000000

No comments:

Post a Comment