Wednesday, June 21, 2017

  उत्पादन शुल्क विभागाची कार्यवाही 
अवैध दारु जप्त , 16 जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल
नांदेड दि. 21  :-  राज्य उत्पादन शुल्क नांदेड शहर विभागाने जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशान्वये जिल्ह्यात विशेष मोहिम राबवून नुकतेच चिकाळा तांडा, मुदखेड शहर, भोकर तालुक्यातील गारगोटवाडी, मुखेड तालुक्यातील मुक्रमाबाद, देगलूर तालुक्यातील लोणीतांडा व मरखेड याठिकाणी 16 जणांविरुद्ध गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत.
यावेळी अवैध देशी दारु 24 लिटर, हातभट्टी दारु 230 लीटर व रसायन 2 हजार 460 लीटर जाप्त करण्यात आले. या मोहिमेत 74 हजार 961 रुपयाचा मुद्येमाल जप्त करण्यात आला असून मुंबई दारुबंदी कायदा 1949 च्या कलमान्वये गुन्हे नोंदविण्यात आले आहे.
या मोहिमेत प्रभारी अधीक्षक डी. एन. चिलवंतकर यांच्या समवेत निरीक्षक एस. एस. खंडेराय, पी. ए. मुळे, आर. एस. कोतवाल, दुय्यम निरीक्षक बी. एस. घुगे, बी. एस. मुंडलवाड, व्ही. व्ही. फुलारी, पी. बी. गोणारकर, के. के. किरतवाड, के. आर. वाघमारे, कोरनुळे, फाळके, दासरवार, संगेवार, इंगोले, अन्नकाळे, यु. डी. राठोड, अमोल राठोड, नंदगावे, एफ. के. हतीफ, डी. के. जाधव, आशाताई घुगे यांचा सहभाग होता.

000000

No comments:

Post a Comment