Saturday, April 28, 2018


हवामान आधारीत फळपिक विमा योजना
मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांनी
विमा हप्ता बँकेत भरण्याचे आवाहन 
नांदेड, दि. 28 :- मृग बहारामधील मोसंबी फळपिकाचा विमा हप्ता भरण्याची मुदत गुरुवार 14 जून 2018 अशी असून इच्छूक मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांनी विहित मुदतीत विमा हप्ता बँकेत भरावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.   
प्राधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत पुर्नरचीत हवामानावर योजना सन 2018-19 मध्ये राबविण्यासाठी शासनाने 25 एप्रिल 2018 च्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता दिली आहे. नांदेड जिल्ह्यातील मृग बहारामधील मोसंबी या फळपिकाचा यामध्ये समावेश केला आहे. पुर्नरचीत हवामान आधारीत पिक विमा योजना सन 2018-19 च्या मृग बहाराकरीता मोसंबी या पिकासाठी एकुण विमा संरक्षीत रक्कम प्रती हेक्टर 77 हजार रुपये असून शेतकऱ्यांनी भरावयाचा हप्ता प्रती हेक्टर 3 हजार 850 रुपये एवढा आहे. ही योजना जिल्ह्यातील अधिसुचीत केलेल्या महसूल मंडळात इफको टोकीओ विमा कंपनीमार्फत राबविण्यात येत आहे. मोसंबी फळपिकाखालील पुढील तालुक्यातील महसुल मंडळाचा समावेश आहे. नांदेड तालुक्यात - लिंबगाव व विष्णुपुरी. मुदखेड- मुदखेड व बारड. मुखेड- मुखेड व जाहूर. धर्माबाद- करखेली. हदगाव- हदगाव व पिंपरखेड. कंधार तालुक्यात बारुळ या महसूल मंडळांचा समावेश आहे, असेही प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.
0000000

No comments:

Post a Comment